NEWS DETAILS

VentureUP - Startup Incubation

14.03.2019   -   01.04.2019

VentureUP - Qendra e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit në Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", në bashkëpunim me Universiteti i Prishtinës në kuadër të projektit "VentureUP" të financuar nga European Union Kosovo, hap thirrjën e parë për programin e Inkubimit të Startup-eve![English Below]

A ki ide?

VentureUP - Qendra e Ndërmarrësisë dhe Inovacionit në Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina", në bashkëpunim me Universiteti i Prishtinës në kuadër të projektit "VentureUP" të financuar nga European Union Kosovo, hap thirrjën e parë për programin e Inkubimit të Startup-eve!

Programi intensiv gjashtë-mujor i trajnimit dhe mentorimit që ju ofron studentëve të UP-së resurse teknologjike dhe profesionale për të mbështetur zhvillimin e ideve të biznesit targeton startup-et në faza të hershme të zhvillimit dhe para-shitjeve, që do të përcillen nëpër fazat e zhvillimit të biznesit përfshirë zhvillimin e produktit/shërbimit, përbërjës e ekipit, strategjinë e marketingut, ngritjës së kapitalit, etj.

VentureUP do të pranojë deri në tetë (8) ekipe/startup-e në kohortin e parë (Prill-Tetor) duke ofruar:

1. Hapesirë Pune & Sisteme të zyrës
2. Trajnim për Startup-et (Ideation, Lean Startup, Business Modeling, Investor Readiness)
3. Mentorim Profesional
4. Rrjetëzim dhe Mbështetje Financiare

Në fund të programit të Inkubimit, ekipet/startup-et do ti prezantojnë bizneset para investitorëve për deri në €10,000 financim.

Kriteret për Aplikim:
- Së paku njëri prej themeluesve të jetë student/alumni i UP-së
- Ekipet i përkushtohen kushteve dhe termave të programit të inkubimit
- Idetë/Startup-et janë në faza të hershme dhe pa-shitje

Afati I fundit për aplikim është 1 Prill 2019!

Apliko këtu: https://goo.gl/forms/eukrSvLHAfUK4eJ23

Për pyetje dhe informacione të detajuara ju lutem na kontaktoni në: startup@venture-up.org

Let’s VentureUP!
------------------------------------
What’s your idea?

VentureUP - The University of Prishtina "Hasan Prishtina" Entrepreneurship & Innovation Centre is happy to announce the first open call for its Startup Incubation Program!

VentureUP"s intensive six-month training and mentorship program that offers UP students a broad range of tangible and professional resources to support student entrepreneurs conceive and develop their venture ideas targets pre-revenue and early-stage startups, who will be guided in all phases of business development including development of product/service, team composition, value proposition, market strategy, customer traction, business model, funding strategy, etc.

VentureUP will host up to eight (8) teams/startups in the first cohort (April-October) providing:
5. Office Space & Shared Systems
6. Startup Training (Ideation, Lean Startup, Business Modeling, Investor Readiness)
7. Professional Mentoring & Coaching
8. Networking & Financial Support
At the end of the Incubation program, all teams/startups will pitch their ventures in front of Investors for up to €10,000 in seed funding!

Eligibility Criteria:
- At least one of the founders is a UP student or alumni
- Teams commit to the Incubation program admission terms & conditions
- Startups are pre-revenue and early-stage

Deadline for Applications is April 1st 2019!

Apply here: https://goo.gl/forms/eukrSvLHAfUK4eJ23

For questions & detailed information please contact us at: startup@venture-up.org

VentureUP is powered by the University of Prishtina “Hasan Prishtina” and supported by the European Union Kosovo.

Let"s VentureUP!

Author: VentureUP